صلح‌جویی

عبدالبهاء می‌گوید که صلح، نیازمند تحوّل در آگاهی انسانی و تعهّد به اصول معنوی است. اصولی همچون رفع هرگونه تعصّب، هماهنگی علم و دین، برابری زنان با مردان، تعلیم و تربیت همگانی و یکسان و جز اینها. چکیدۀ همۀ سخنان عبدالبهاء، فراخواندن انسان‌ها به محبّت و دوستی است.

مقالات اخیر

فیلم های اخیر