هنر

عبدالبهاء شاخص‌ترین چهره در بین رهبران معنوی ادیان جهان است که چنین حجم عظیمی از نامه‌ها و بیانات دربارۀ هنر و موسیقی دارد. «هنر» لغتی باستانی در ادبیات فارسی است و ریشۀ آن به دوران هخامنشی بازمی‌گردد. تعبیر از هنر به‌عنوان کار نمایان و درخشان، کارکرد خود را در زبان فارسی امروزین همچنان حفظ کرده است.

مقالات اخیر

فیلم های اخیر