رفاه فردی و اجتماعی

عبدالبهاء تأکید می‌کند مسألۀ معیشت یا امکانات اقتصادی برای زندگانی هر انسانی مسأله‌ای اساسی است که تا عدالت بر آن حاکم نشود نمی‌توان انتظار داشت جامعۀ بشری روی رفاه و سعادت را ببیند. وی هشدار می‌دهد خطر انقلابات تهیدستان و جان به لب‌رسیدگان همچنان جهان سرمایه‌داران و مرفّهان را تهدید می‌کند.

مقالات اخیر