دین و علم

یکی از عرصه‌های ستیز در میان انسان‌ها نزاع طرفداران علم با دینداران است. عبدالبهاء دین حقیقی را مروّج علم می‌داند. وی می‌گوید رکن اعظم دین، علم و دانایی است. وی بزرگ‌ترین مایۀ فخر و مباهات انسان را علم او می‌داند. علم حتی در کشف اسرار کتاب‌های آسمانی به دینداران یاری می‌رساند.

مقالات اخیر