نهاد خانواده

از دیدگاه عبدالبهاء ازدواج، امری ابدی است که نه‌تنها اتّحادی یگانه و پیوندی جسمانی و اجتماعی میان زن و مرد است، بلکه پیوندی روحانی میان آن دو است. از نظر وی خانواده سنگ زیربنای جامعه است، پس باید همۀ ویژگی‌های آرمانی جامعه را در خود داشته باشد تا از این راه بتوان در جامعه نیز آن ویژگی‌ها را دید.

مقالات اخیر