زن و مرد

عبدالبهاء از پیشگامان دفاع از برابری حقوق زنان با مردان در اوایل قرن بیستم است. وی می‌گفت زنان باید هزار شکرانه نمایند چون در این دور، خداوند اراده کرده است تا آنها به جایگاه حقیقی‌شان برسند. از جمله نتایجی که عبدالبهاء برای برابری حقوق زنان با مردان بیان می‌کرد این بود که زنان می‌توانند از بروز جنگ و کشتار میان بشر پیشگیری نمایند.

مقالات اخیر

فیلم های اخیر