ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ

آثار و زندگی عبدالبهاء همه دربارۀ معنای زندگی است. سرمشق وی به جامعۀ بشری این است که خدمت یاران را سروری و چاکری دوستان را شهریاری دو جهان بدانند. هدف انسان در زندگی فردی و در هر عرصه و میدانی که حضور می‌یابد باید رسیدن به کمال باشد.

مقالات اخیر

فیلم های اخیر