https://ganjepenhan.com/video/%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/

دسته‌بندی‌ها: معرّفی عبدالبهاء

سفرهای عبدالبهاء به امریکا

play
پانویس
  1. در روز چهارم ژوئن ۲۰۲۳، بخش مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا مراسمی برای بزرگداشت عبدالبهاء به عنوان اولین متفکر ایرانی که بیش از یک قرن پیش برای سخنرانی به این دانشگاه دعوت شده بود، برگزار کرد. این ویدیوی کوتاه بخشی از این کنفرانس بود که به سفارش دانشگاه استنفورد، توسط گنج پنهان ساخته شده و بطور مختصر به سفر های عبدالبهاء در امریکا پرداخته است

.دنکیم لاسرا و یسررب ار نآ یدوز هب ام میت .تسا هدش لاسرا امش هاگدید

ارسال دیدگاه

حد اکثر ۵۰۰ کلمه

ﻓﯿﻠﻢ اﺧﯿﺮ

مقالات اخیر